wersja kontrastowa wersja tekstowa mapa strony
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
bart.sopot.pl
Formularz wyszukiwania

              

                                                                                                     

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(zwany dalej SIWZ)

 

 

 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE DIALOGU KONKURENCYJNEGO

o wartości poniżej 209.000 EURO

 

na

 

Wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie.

 

 

 

 

ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:

Bałtycka Agencja Artystyczna BART

ul. Kościuszki 61

81-703 Sopot

NIP 585-000-11-58

www.bart.sopot.pl

wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Miasta Sopotu pod nr 1

* zwany w treści także Zamawiającym.

 

 

                                                                     Dyrektor Naczelny

                                                                                 Bałtyckiej  Agencji Artystycznej BART

                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                   Eugeniusz Terlecki

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwana dalej „ustawą”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział   1:   Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział   2:   Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postepowaniu.

Rozdział   3:   Wykaz oświadczenia i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu

Rozdział   4:   Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Rozdział   5:   Wymagania dotyczące wadium

Rozdział   6:   Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdział   7:   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Rozdział   8:   Opis sposobu obliczenia ceny

Rozdział   9:   Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Rozdział 10:   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Rozdział 11:   Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Rozdział 12:   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Rozdział 13:   Wzór umowy

Rozdział 14:   Wzór oferty

 

 

 

 

 

Rozdział  1

Opis przedmiotu zamówienia

 

1.    Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie, którego zadaniem będzie pozyskanie sponsora  tytularnego w zamian za reklamowanie na terenie obiektu Opery Leśnej i/lub w ramach akcji promocyjnych obiektu i/lub w ramach prowadzonej działalności na jej terenie.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 13 (wzór umowy) niniejszej siwz.

3.    Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   79400000-8

4.    Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu.

5.    Termin realizacji zamówienia: 4 lata od daty podpisania umowy.

 

 

Rozdział 2

Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postępowaniu

 

Został podany w dokumencie o nazwie OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bart.sopot.pl

 

 

Rozdział 3

 Potwierdzenia spełnienia warunków udziału i podstaw wykluczenia w postępowaniu

 

Został podany w dokumencie o nazwie OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO, który jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.bart.sopot.pl

 

  1.  

 

 

Rozdział 4

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

 

1.      Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

2.      Informacje, wnioski oraz zawiadomienia, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

4.      Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5.      Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest:

Ø  Beata Ciołek – tel. 792-727-877, email: beata.ciolek@um.sopot.pl.

 

 

Rozdział 5

Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wadium w zakresie żadnej z części

 

 

Rozdział 6

Opis sposobu przygotowania oferty

 

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3.    Opis sposobu przygotowania ofert:

a)      Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszej SIWZ - Rozdział 14 „Wzory ofert”.

b)     Oferta powinna zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.

c)      Do oferty powinny być dołączone wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

d)     W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.

e)      Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane  podpisem Wykonawcy.

6)     Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem

  „Oferta przetargowa: Wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie.”

7)   Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę. Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem:

          „Zmiana oferty przetargowej: Wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie.”

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

Rozdział 7

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Składanie ofert

1)      Oferty należy składać w Sekretariacie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART  ul. Kościuszki 61 w Sopocie.

2)      Termin składania ofert upływa dnia 31 stycznia 2017 r. o godz. 12:00

3)      Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

 

2. Otwarcie ofert

1)      Oferty zostaną otwarte w dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 12:30 w Sekretariacie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART  ul. Kościuszki 61 w Sopocie.

2)      Otwarcie ofert jest jawne.

 

 

 

Rozdział 8

Opis sposobu obliczenia ceny

  1.    Cenę należy wyliczyć następująco: od podanej kwoty oferowanego sponsoringu netto (tj pomniejszonego o podatek VAT) należy przyjąć procent % oczekiwanego wynagrodzenia, i w oparciu o tą stawkę % wyliczyć cenę oferty.
  2.    Cena podana w ofercie (Rozdział 14 Wzór oferty) stanowi wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SIWZ (patrz wzór umowy Rozdział 13).
  3.   Cena podana w ofercie (Rozdział 14 Wzór oferty) uwzględnia podatek od towarów i usług obowiązujący na dzień składania ofert.
  4.   Cena podana w ofercie (Rozdział 14 Wzór oferty) musi być w złotych polskich (zł) oraz wyrażona liczbowo, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
  5.   Cena, określona przez Wykonawcę, powinna zawierać w sobie wszystkie elementy opisane w SIWZ (patrz wzór umowy Rozdział 13).
  6.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział 9

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami - ocenionymi wg podanych niżej zasad:

 

1. Oceniane kryteria i ich rangi:

 

 

Lp.

Kryterium

Ranga

1

Cena

50 punktów      

 (tj. 50 % całości punktacji)

2

Kwota oferowanego sponsoringu

20 punktów      

 (tj. 20 % całości punktacji)30

3

Czas trwania umowy ze sponsorem

20 punktów      

 (tj. 20 % całości punktacji)

 

Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

 

 

1) Cena:

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 50 punktów (50%)

 

 

                              Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć

                                        na sfinansowanie zamówienia w skali roku

Wartość punktowa = --------------------------------------------------- x 100 x 50 %

                                      Cena brutto oferty ocenianej

 

 

 

2) Kwota oferowanego sponsoringu

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów (20%)

 

                              Kwota oferowanego sponsoringu oferty ocenianej

                                                          w skali roku

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 20 %

                                       Oczekiwana kwota sponsoringu podana

                                przez Zamawiającego na otwarciu ofert w skali roku

 

 

 

 

3) Czas trwania umowy ze sponsorem

Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów (20%)

 

                                   Oferowany czas trwania umowy ze sponsorem

Wartość punktowa = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 20 %

                            Oczekiwana czas trwania umowy ze sponsorem podany

                                       przez Zamawiającego na otwarciu ofert

 

 

 

 

 

2. Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych kryteriów.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 

 

 

Rozdział 10

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.

 

 

Rozdział  11

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia

 

 

 

Rozdział 12

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 

1.    Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.    Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego;

5) opisu przedmiotu zamówienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.    Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.

4.    Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.    Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

 

Rozdział 13

 

Wzór  umowy

 

 

 

 

W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego na podstawie  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych zostaje zawarta w Sopocie, w dniu ............................... umowa pomiędzy:

 

Bałtycką Agencją Artystyczną BART z siedzibą w Sopocie, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot; wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Prezydenta Miasta Sopotu pod numerem 1; NIP: 585-000-11-58; REGON: 000279137;

reprezentowaną przez:

Eugeniusza Terleckiego-Semkowicz – Dyrektora Naczelnego,

zwaną dalej Zamawiającym ,

a

..................................... z siedzibą: ......................., ul. ..........................., NIP ....................., Regon ..........................,

 zwaną dalej Wykonawcą , reprezentowaną przez:

p. ……………………………….

o następującej treści:

 

 

§ 1

1.       Niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi akwizycji pozyskiwania sponsora tytularnego Opery Leśnej w zamian za reklamowanie sponsora na terenie obiektu Opera Leśna i/lub w ramach akcji promocyjnych obiektu i/lub w ramach prowadzonej działalności na jej terenie.

2.       Jako sponsor tytularny Opery Leśnej rozumiany jest podmiot, który w zamian za przekazane środki w wysokości nie niższej niż ………………….. otrzyma możliwość dodania nazwy swojej firmy do nazwy obiektu oraz pozostałe świadczenia przewidziane w uzgodnionym pakiecie sponsorskim.

3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu pozyskanego sponsora (§ 2 ust. 6 Umowy) w terminie maximum 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, celem zawarcia odpowiedniej umowy pomiędzy Sponsorem a Zamawiającym.

                                                              

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy z użyciem umiejętności i z dochowaniem staranności na poziomie właściwym standardom obowiązującym w zawodowym prowadzeniu działalności tego rodzaju.

2. W szczególności przedmiot niniejszej umowy obejmuje:

a) wyszukiwanie Sponsorów, przedstawiania oferty sponsorskiej potencjalnym Sponsorom, w tym także organizacji i odbywania spotkań z potencjalnymi sponsorami mających na celu prezentację oferty sponsorskiej,

b) przeprowadzanie wstępnych rozmów i negocjacji z potencjalnymi sponsorami;

c) wskazanie Sponsora Zamawiającemu (§ 2 ust. 6 poniżej),

d) uzgadnianie z Zamawiającym strategii prowadzenia negocjacji; doradzanie na rzecz Zamawiającego w szczególności w zakresie szczegółów współpracy podejmowanej pomiędzy Zamawiającym a potencjalnym sponsorem,

e) Uczestniczenie na żądanie Zamawiającego w rozmowach i negocjacjach prowadzonych pomiędzy Zamawiającym, a potencjalnym sponsorem w przedmiocie podjęcia współpracy,

f) Dokonywanie na rzecz Zamawiającego innych czynności o charakterze doradczo – informacyjnym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

3. Wykonawca obowiązany jest do cyklicznego (tj. nie rzadziej niż raz na miesiąc) raportowania prowadzonych rozmów i negocjacji z potencjalnymi sponsorami Zamawiającemu, w szczególności ze wskazaniem listy potencjalnych sponsorów.

4. Wszelkie dokumenty, materiały i informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, mają charakter poufny i zarówno one same jak i treść w nich zawarta, nie mogą być komukolwiek udostępnione lub ujawnione przez Wykonawcę oraz nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż dla realizacji umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z niniejszą umową i jej realizacją oraz do zachowania zasad poufności we wszystkich sprawach, których ujawnienie mogłoby naruszać interes finansowy bądź prawny Zamawiającego.

6. O pozyskaniu Sponsora przez Wykonawcę, Wykonawca poinformuje Zamawiającego drogą mailową lub pisemną, wskazując Sponsora, wartość świadczeń (kwota sponsorowana), czas trwania sponsoringu i branżę, w jakiej działa Sponsor – dla uniknięcia ewentualnego konfliktu branżowego z innymi sponsorami Zamawiającego, wskazując jednocześnie oczekiwany przez Sponsora zakres świadczeń ze strony Zamawiającego (czynność powyższa zwana jest w niniejszej umowie „wskazaniem Sponsora”).

7. Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa powyżej, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o decyzji przystąpienia do negocjacji warunków umowy ze Sponsorem w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  odrzucenia oferty Sponsora ze względu na rodzaj branży reprezentowanej przez Sponsora. Wykonawca może na początkowym etapie rozmów ze Sponsorem wskazać Zamawiającemu branżę, w jakiej działa Sponsor lub dane Sponsora (bez podawania pozostałych danych, o których mowa w ust. 6 powyżej) – celem weryfikacji czy Sponsor zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego. Dla uniknięcia wątpliwości strony stwierdzają, że w razie odrzucenia oferty Sponsora przez Zamawiającego – Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, określone w § 4 Umowy (poza wypadkami o których mowa w § 3 ust. 4 poniżej).

8. W przypadku Umowy pomiędzy Zamawiającym a Sponsorem, przewidującej wyłącznie świadczenie pieniężne ze strony Sponsora, kwotą sponsoringu będzie kwota wynikająca z umowy Zamawiającego ze Sponsorem. W przypadku Umowy ze Sponsorem, przewidującej również świadczenie niepieniężne ze strony Sponsora (w tym barter), kwotą sponsoringu będzie wysokość świadczenia pieniężnego, powiększona o wartość świadczeń niepieniężnych oferowanych przez Sponsora.

 

§ 3

1.    Zamawiający zobowiązuję się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich informacji i środków niezbędnych do wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności informacji dotyczących zakresu oferowanych świadczeń dla sponsora oraz działalności prowadzonej w Operze Leśnej.

2.    Zamawiający zobowiązuje się, że w czasie trwania niniejszej umowy, nie będzie zlecał innym podmiotom usług będących przedmiotem niniejszej Umowy.

3.    Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy stanowi wykaz sponsorów Zamawiającego, z którymi Zamawiający może zawierać umowy sponsorskie w bieżącej działalności, z wyłączeniem umowy w zakresie Sponsora tytularnego. Dopuszczalne jest pozyskanie przez Wykonawcę  jako sponsora tytularnego w ramach niniejszej umowy (wskazanie Sponsora) podmiotu z listy Sponsorów wymienionych w załączniku nr 2.

4.    W przypadku, w którym Zamawiający własnymi siłami prowadzi rozmowy z potencjalnymi Sponsorami, które mają prowadzić do podpisania Umowy Sponsorskiej obejmującej tytuł sponsora tytularnego, Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Wykonawcę w formie mailowej lub pisemnej, podając Nazwy firm lub instytucji, z którymi prowadzi rozmowy. Jeśli Zamawiający nie poinformuje Wykonawcy w trybie przewidzianym w zdaniu poprzednim o Sponsorach, z którymi prowadzi rozmowy, a Sponsor taki  zostanie wskazany przez Wykonawcę w trybie § 2 ust. 6 Umowy, będzie on uważany za Sponsora pozyskanego przez Wykonawcę, od którego Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie zgodnie z §4 niniejszej Umowy.

5.    Jeżeli w ciągu kolejnych 12 miesięcy (słownie: dwunastu miesięcy) od dnia wskazania Sponsora (§ 2 ust. 6), Zamawiający zawrze na jakichkolwiek warunkach umowę na Sponsoring ze Sponsorem wskazanym przez Wykonawcę, Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia wynagrodzenia procentowego w wysokości określonej w §4 Umowy i przestrzegania pozostałych warunków niniejszej umowy. Nie dotyczy to Sponsorów wymienionych w Załączniku nr 2 do Umowy.

 

                                                              § 4

1. Wynagrodzenie  wykonawcy rozliczane będzie w oparciu o treść złożonej oferty, w której Wykonawca zobowiązał się do pozyskania sponsorów na kwotę nie mniejszą niż …….. w zamian za prowizję w wysokości …%. 

2. Wynagrodzenie wyliczane będzie od rzeczywistej kwoty sponsoringu netto, co oznacza rzeczywiście zapewnioną przez Wykonawcę i wypłaconą Zamawiającemu kwotę sponsoringu bez podatku od towarów i usług (VAT) zawartą w umowie ze Sponsorem, z którym Zamawiający podpisze umowę. W wynagrodzeniu Wykonawcy mieści się podatek VAT.

3. Maksymalne nominalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy nie może przekroczyć łącznie równowartości kwoty: 209.000 euro (przeliczanego na złote według kursu wynikającego z właściwych przepisów) netto.

4. Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi każdorazowo w wysokości zgodnej z postanowieniami niniejszej umowy, po wpłaceniu przez Sponsora na rachunek bankowy Zamawiającego uzgodnionej kwoty sponsoringu. Jeżeli Sponsor będzie wpłacał uzgodnioną z Zamawiającym kwotę w ratach, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płacone w ratach po wpłaceniu przez Sponsora na rachunek bankowy Zamawiającego uzgodnionej raty.

5. Podstawę do wystawienia faktury/ rachunku za zrealizowany przedmiot umowy stanowi Protokół podpisany przez strony, stwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy.

6.Wypłata prowizji będzie dokonana na podstawie faktury/ rachunku wystawionego przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z Protokołem.

7. Strony zgodnie oświadczają, że podana w § 4 ust.1 umowy kwota sponsoringu stanowi kwotę minimalną. W przypadku gdy Wykonawca pozyska Sponsora na kwotę wyższą niż w ofercie otrzyma prowizje wyliczoną według zasad podanych w ust.2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem treści § 4 ust. 3 Umowy.

8. W razie nie zawarcia przez Zamawiającego umowy ze Sponsorem, jak również w razie nie wskazania Zamawiającemu Sponsora w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt a) Umowy – Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

 

§ 5

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – 4 lata. Termin realizacji przedmiotowej umowy strony określają w następujący sposób:

a) wskazanie Sponsora powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;

b) w przypadku nie wskazania Sponsora w terminie określonym powyżej umowa wygasa;

c) w przypadku wskazania Zamawiającemu Sponsora w terminie, a następnie po przeprowadzeniu negocjacji ze Sponsorem - podpisania umowy pomiędzy Sponsorem a Zamawiającym, czas obowiązywania niniejszej umowy upłynie po 4 latach od dnia jej zawarcia, a gdyby umowa podpisana pomiędzy Sponsorem a Zamawiającym przewidywała okres dłuższy – strony sporządzą odpowiedni aneks przedłużający czas trwania niniejszej Umowy, z uwzględnieniem treści § 4 ust. 3 Umowy.

2. Do momentu wskazania Sponsora Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Po wskazaniu Sponsora wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego nastąpić może jedynie w razie działania przez Wykonawcę na szkodę Zamawiającego lub jego dobrego imienia lub z innych ważnych przyczyn.

3. Strony zgodnie oświadczają, że na dzień zakończenia realizacji przedmiotowej umowy  na koncie Zamawiającego winna się znaleźć co najmniej kwota deklarowana w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

4. W razie zawarcia przez Zamawiającego umowy ze Sponsorem na kolejne okresy - Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia czasu trwania niniejszej umowy, pod warunkiem, że kwota wypłaconego Wykonawcy wynagrodzenia nie przekroczy progu, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.

 

§ 6

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim.

2. W przypadku wykonywania czynności wynikających z niniejszej umowy w sposób naruszający dobre imię Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania dla Wykonawcy.

 

§ 7

1.      Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać się na warunki pozaumowne.

2.      Osobami wyznaczonymi do bezpośrednich kontaktów są: ……………………………….

3.      Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dokonane w granicach określonych w SIWZ.

4.      W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

5.      Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji postanowień niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

6.      Umowa sporządzona zostaje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

7. Załączniki: Oferta Wykonawcy, Rozdział II - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

WYKONAWCA:                                                           ZAMAWIAJĄCY:

 

 

       

 

 

Rozdział 14

 

WZÓR  OFERY

 

 

OFERTA

 

       Na: „Wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie”

 

 

…………………………………………………………………………….…………

nazwa firmy

 

…………………………………………………………………………………………………

Adres

 

………………………………………………………………………………………………….

Regon

 

…………………………………………………………………………………………………

telefon, faks, e-mail

 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o dialogu konkurencyjnym pn.  „Wybór agenta sponsoringowego dla Opery Leśnej w Sopocie” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia tytuł jak wyżej na następujących warunkach:

 

Ø  Kwota brutto oferowanego sponsoringu (w skali roku) ………………………zł w tym 23%.

 

Kwota netto (pomniejszona o 23% podatek VAT) oferowanego sponsoringu(w skali roku):

 

                                            …………….…………..zł

 

Prowizja ………% (od kwoty netto oferowanego sponsoringu)

 

Ø  Cena brutto oferty (to kwota netto oferowanego sponsoringu x prowizja)

 

                    ........................................ zł, w tym podatek VAT

 

Ø  Czas trwania umowy ze sponsorem …………lat

 

1.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty

2.       Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.     Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

4.     Przedmiot zamówienia zamierzam wykonać:

a.       siłami własnymi *

b.      siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie (wskazać zakres rzeczowy i finansowy): ……………………………………………………………………  *

e.       przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołuję/powołujemy się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres rzeczowy i finansowy oraz nazwę podwykonawcy): ...………………………………………………………………………… *

*niepotrzebne skreślić

5.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

6.     Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

7.     Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.

 

 

 

Miejscowość, data:……………………………..

.........................................................

                                                                                                                                         (podpis i pieczęć imienna osoby/osób właściwej/ych

   do reprezentowania Wykonawcy

Data publikacji: 16.01.2017 (16:56) Data aktualizacji: 16.01.2017 (16:56)
Osoba publikująca: Beata Majka Osoba modyfikująca: Beata Majka
Autor: Beata Majka liczba wejść: 19217