wersja kontrastowa wersja tekstowa mapa strony
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
bart.sopot.pl
Formularz wyszukiwania
Pobierz PDFDrukuj

Świadczenie usługi ochrony

                  


OGŁOSZENIE

O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR WYKONAWCY


zamówienia o wartości poniżej 750.000 EURO

na

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY


ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznych Zamawiającego

 

ZAMAWIAJĄCY:
Bałtycka Agencja Artystyczna BART
ul. Kościuszki 61
81-703 Sopot
NIP 585-000-11-58
www.bart.sopot.pl
wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Miasta Sopotu pod nr 1
* zwany w treści także Zamawiającym.


                                                                                   Dyrektor Naczelny
                                                                                 Bałtyckiej  Agencji Artystycznej BART
                     

                                                                                                   Eugeniusz Terlecki

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) z zastosowaniem ustawy odpowiednio.


SPIS TREŚCI:

Rozdział   1:  Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział   2:  Podstawy wykluczenia i warunki udziału w postepowaniu.
Rozdział   3:  Wykaz oświadczenia i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu
Rozdział   4:  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Rozdział   5:  Wymagania dotyczące wadium
Rozdział   6:  Opis sposobu przygotowania oferty
Rozdział   7:  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Rozdział   8:  Opis sposobu obliczenia ceny
Rozdział   9:  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Rozdział 10:  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Rozdział 11:  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Rozdział 12:  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Rozdział 13:  Istotne postanowienia umowy
Rozdział 14: Wzór oferty
Rozdział 15: Załączniki do oferty


Rozdział  1
Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie: 
a) usługi ochrony podczas imprez masowych i innych imprez nie mających charakteru imprez masowych, usługi ochrony (dozorowania) obiektów, ochrony  mienia i osób w czasie przygotowania do imprezy masowej i innych imprez nie mających charakteru imprezy masowej,
b) usługi ochrony (dozorowania) obiektu „Opera Leśna” w Sopocie, ochrony mienia oraz osób przebywających na terenie „Opery Leśnej”  w Sopocie oraz wizyjny monitoring innych obiektów zarządzanych przez BART
c) monitoring sygnałów alarmowych z Teatru Na Plaży (ul. Mamuszki 2, w Sopocie).

obejmujące  4 zakresy:

Zakres 1 -  zapewnienie ochrony imprez masowych  oraz zapewnienie ochrony w czasie innych imprez, nie mających charakteru imprez masowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

1.1.  Imprezy te będą organizowane w różnych obiektach na terenie województwa pomorskiego (np. Opera Leśna, Ergo Arena, Molo, Hala 100–lecia i inne) 

1.2.  W czasie trwania umowy przewiduje się m.in. ok. 29 imprez w obiekcie Opera Leśna: m.in. festiwale organizowane we współpracy ze stacją telewizyjną, Festiwal Sopot Classic, koncerty gwiazd, kabaretony.

1.3.  W czasie umowy szacunkowa ilość roboczogodzin  wynosi  10.771 godzin.

1.4.  Ilość imprez w okresie trwania umowy może ulec zmianie, a podane wyżej ilości  godzinowe są wartościami szacunkowymi. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą ilość przepracowanych roboczogodzin;

1.5.  Ochrona będzie realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej  w czasie trwania imprezy, przed imprezą oraz po jej zakończeniu aż do całkowitego jej zakończenia (całkowite opuszczenie przez widzów obiektu);

1.6.  W ramach wykonywania usługi ochrony imprez masowych Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia ochrony imprez masowych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009r. (t.jedn. Dz.U. z 2015., poz. 2139, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady ministrów z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz.U. z 2011r., nr 183 poz. 1087),
2) każdorazowego sporządzenia „Planu działania służb porządkowych w czasie trwania imprezy masowej” przy organizacji imprezy masowej oraz uzyskania dla sporządzonego planu akceptacji odpowiednich instytucji (Policja, Straż Pożarna i inne zgodnie z wymaganiami ustawowymi),
3) stałego śledzenia i analizowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (np. monitoring) zlokalizowanych na terenie  obiektu, w którym organizowana jest impreza masowa; 
4) stałych prewencyjnych obchodów chronionych obiektów, na których odbywa się  impreza masowa;
5) niedopuszczenia do wniesienia na teren chronionego obiektu materiałów niebezpiecznych;
6) sprawdzania uprawnień do wstępu i przebywania osób na terenie obiektu;
7) wykonywania obowiązków wynikających ze szczegółowych instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie obiektu;
8) znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie na terenie obiektu (serwerownia, centrala telefoniczna itp.);
9) pełnej znajomości topografii obiektu – rozmieszczenia pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych;
10) ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;
11) prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane instalacjami w szczególności: p.poż, przeciwwłamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod,-kan itp.;
12) obsługi systemów telewizji przemysłowej (monitoringu);
13) wyposażenia każdego pracownika w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań, w tym środki komunikacji typu radiotelefony, telefony komórkowe itp.;
14) dbałości o mienie oraz bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie;
15) sprawdzenia stanu technicznego obiektu po zakończeniu imprezy wraz z kontrolą zamknięcia drzwi, okien, bram;  
16) zapewnienia sprawności działania radiotelefonów w obiekcie, na którym odbywać się będzie impreza np. Opera Leśna, Ergo Arena;
17) patrolowania  terenu  obiektu wraz z terenem wokół; 
18) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite estetyczne umundurowanie: koszula typu wyjściowego lub polo (biała, granatowa, czarna); ciemne spodnie lub spódnica dla kobiet, ciemne obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych i warunków pełnienia służby  oraz identyfikatory imienne. W zależności od warunków atmosferycznych  - odpowiedni, jednolity strój wierzchni pozwalający na pracę na otwartej przestrzeni. Nie dopuszcza się stroju typu roboczego, bojowego – kombinezony itp.;
19) współpracy z Policją oraz innymi służbami w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osobom w czasie imprez masowych;
20) podejmowania interwencji w stosunku do osób w celu zapobieganiu kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia.

1.7. Do obowiązków  Wykonawcy w zakresie ochrony osób i mienia podczas imprez nie mających charakteru imprezy masowej zapisy pkt 1.6 Rozdziału II niniejszej SIWZ  stosuje się odpowiednio.

1.8. Zamawiający najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej przekaże Wykonawcy graficzny plan terenu, obiektu, regulamin obiektu, program i regulamin  imprezy, przewidywaną maksymalną liczbę osób, która może być na imprezie.

1.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podania ostatecznej liczby widzów, od której będzie uzależniona ilość pracowników ochrony, na 24 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Przeznaczenie na daną imprezę większej liczby  pracowników ochrony niż minimum wynikające z przepisów o bezpieczeństwie imprez masowych (ustawy i rozporządzeń wykonawczych) powinno być pisemnie/mailowo wskazane przez Zamawiającego. W przeciwnym wypadku Zamawiający obowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów roboczogodzin pracowników w ilości wynikającej z przepisów.

1.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania przez Wykonawcę do pracy pracowników z orzeczoną grupą inwalidzką.

1.11. Wykonawca wyposaża pracowników ochrony w telefon komórkowy jako zastępczy środek łączności.

 

Zakres 2 - stała ochrona obiektu - kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie (dozór), ochrona mienia i osób przebywających na ternie obiektu zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz wizyjny monitoring innych obiektów zarządzanych przez BART

2.1 Ilość osób ochrony: 
1) dni robocze:
a) w godzinach zwiedzania: 2 osoby – jedna przy bramie wejściowej, druga na terenie obiektu;
b) w godzinach zamkniętych dla zwiedzających i poza godzinami pracy biura od godz. 16.00 do 20.00  i od godz. 20.00 do godz. 8.00 rano dnia następnego – 2 os. w pomieszczeniu monitoringu i na terenie obiektu. Obowiązkowo muszą dokonywać minimum co godzinę obchodów całego obiektu zgodnie z wyznaczoną trasą i punktami kontrolnymi.
2) dni wolne od pracy:
24 godziny 2 osoby na terenie obiektu. W godzinach zwiedzania jeden pracownik przebywa przy bramie wejściowej, drugi na terenie obiektu. W godzinach zamkniętych dla zwiedzających pracownicy przebywają w pomieszczeniu monitoringu i na terenie obiektu. Obowiązkowo musza dokonywać minimum co godzinę obchodów całego obiektu zgodnie z wyznaczoną trasą i punktami kontrolnymi.

2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany poprzez zwiększenie/zmniejszenie obsady na poszczególnych punktach i w poszczególne dni w zależności od potrzeb Zamawiającego.

2.3.   Wykonawca  zapewnia pracę pracownikom w systemie zmianowym nie dłuższym niż 12 godzin.

2.4.  Na nocnej zmianie (w godz. 20.00-8.00) jeden z pracowników  winien  pełnić funkcje  kierownika  zmiany – szef zabezpieczenia obiektu.

2.5.  Planowana łączna  ilość  roboczogodzin usługi ochrony obiektu w ciągu trwania umowy wynosi ok. 15.630 roboczogodzin.

2.6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości roboczogodzin. Z tytułu zmniejszenia ilości roboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe kierowane do Zamawiającego.

2.7. Szef zabezpieczenia obiektu musi być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

2.8.  W ramach  wykonywania usługi ochrony – stałego dozorowania obiektu, mienia i osób przebywających na terenie kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie, Wykonawca jest zobowiązany do:
1) śledzenia i analizowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
2) stałych prewencyjnych obchodów chronionych obiektów;
3) w przypadkach szczególnych - zapewnienia  pracownikom ochrony wsparcia własnym patrolem interwencyjnym;
4) obsługi bramek wejściowych i bram wjazdowych;
5) sprawdzania uprawnień  do wstępu i przebywania osób na terenie obiektu;
6) przeszkolenia zatrudnianych osób w zakresie przepisów z dnia 22 sierpnia 1997 r.  o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013r. , poz. 1681);
7) natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały instalacji alarmowej, przeciwpożarowej;
8) natychmiastowego podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie szkód powstałych w wyniku kradzieży, włamania, pożaru, dewastacji itp.;
9) bieżącego prowadzenia rejestru pojazdów wjeżdżających/ wyjeżdżających z terenu Opery Leśnej;
10) niedopuszczenia do wniesienia na teren chronionego obiektu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i produktów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez firmy zewnętrzne nieposiadające pisemnej zgody BART;
11) kontroli przepustek, wejściówek, biletów osób wchodzących na teren obiektu, wjeżdżających pojazdów;
12) wykonywania obowiązków wynikających ze szczegółowych instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie obiektu;
13) znajomości rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników  prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie (serwerownia, centrala telefoniczna itp.);
14) pełnej znajomość topografii obiektu – rozmieszczenia pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych;
15) ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego w zakresie ochrony i bezpieczeństwa oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;
16) prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane instalacjami w szczególności: p.poż, przeciwwłamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod,-kan itp.;
17) obsługi systemów przeciwwłamaniowych i telewizji przemysłowej;
18) zaopatrzenia każdego pracownika ochrony w niezależne środki łączności zapewniające  niezakłóconą  łączność podczas ochrony obiektu;
19) wyposażenia każdego pracownika  w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań w tym środki komunikacji  typu radiotelefony, telefony komórkowe itp.
20) patrolowania  terenu  Opery Leśnej wraz z terenami niezabudowanymi wchodzącymi w skład kompleksu, budynkami zlokalizowanymi na terenie kompleksu;
21) ochrony wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie kompleksu „Opera Leśna” przed wandalizmem, kradzieżą, włamaniem;
22) kontroli zabezpieczenia technicznego obiektu;
23) nadzoru na osobami zwiedzającymi obiekt i podjęcia odpowiednich działań w przypadku podjęcia przez osoby zwiedzające działań niedozwolonych np. niszczenie obiektu, wchodzenie do miejsc nieudostępnionych dla zwiedzających, itp.;
24) ustawiania samochodów na parkingach Opery i dozorowania ruchu samochodowego podczas imprez organizowanych w budynku PFK i imprez o charakterze gastronomicznym;
25) wykonywania innych dyspozycji osób z kierownictwa BART-u;
26) dbania o czystość i porządek w pomieszczeniu służbowym;
27) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite estetyczne umundurowanie oraz identyfikatory imienne;
28) współpracy z Policją oraz innymi służbami w celu zapewnienia  bezpieczeństwa Obiektu jak i osób przebywających na terenie kompleksu Opera Leśna;
29) podejmowania interwencji w stosunku do osób w celu zapobieganiu kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia;
30) sporządzania raportów z przebiegu służby. Wykonawca ma obowiązek sporządzania codziennego raportu z przebiegu służby obejmującego wszystkie zdarzenia poprzedniej doby;
31) potwierdzania wykonania obchodu terenu poprzez rejestrację obecności w poszczególnych punktach kontrolnych przy użyciu systemu elektronicznych czytników znajdujących się na terenie obiektu; Wykonawca jest zobowiązany do comiesięcznego  przekazywania zestawienia z odczytów z czytników;
32) prowadzenia książki raportów z dyżurów.

2.9.  Prowadzenie przez pracowników Zamawiającego monitoringu wizyjnego budynku Teatru Na Plaży (ul. Mamuszki 2, Sopot) i Budynku BART (ul. Kościuszki 61, Sopot):
1)  monitoring wizyjny prowadzony jest przez ochronę pełniąca dyżur na terenie Opery Leśnej;
2)  sygnał podglądu wizyjnego doprowadzony jest do systemu monitoringu znajdującego się w dyżurce ochrony na terenie Opery Leśnej;
3)  w przypadku zakłócenia sygnału lub jego braku Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zgłosić to Zamawiającemu;
4)  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszelkich zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu budynków i monitorowanego mienia, oraz w przypadku ich wystąpienia do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, Policji i GI, w zależności od rodzaju zdarzenia.

2.10. Wykonawca winien dysponować jednostką GI (grupa interwencyjna / patrol interwencyjny / grupa szybkiego reagowania) stanowiącą wsparcie dla stałej ochrony obiektu „Opera Leśna”. Zadaniem GI będzie podejmowanie interwencji na wezwanie związane z naruszeniem systemu alarmowego Zamawiającego lub wezwanie pracownika ochrony pełniącego służbę. GI wyposażona przynajmniej w środki ochrony osobistej, pracownicy grupy wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego. Czas dojazdu GI, na wskutek podjętej interwencji,  do kompleksu „Opera Leśna” nie może być dłuższy niż 20 minut od chwili zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji, sygnału alarmowego.

2.11. Plan sytuacyjny Kompleksu „Opera Leśna” zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Kompleks – obiekt   „Opera Leśna” w Sopocie obejmuje:
a) teren o  powierzchni ok 4,8 ha, ogrodzony, monitorowany,
b) widownia wraz z infrastrukturą (toalety, pomieszczenia hydroforni,  serwerowni, magazyny, itp.) /scena/garderoby/i inne budynki przysceniczne (backstage) w tym budynek garderób, ,
c) budynek biurowy,
d) zaplecze magazynowe,
e) wiata gastronomiczna wraz z przyległymi toaletami,
f) budynek Sala Koncertowej PFK ,
g) kawiarnia Klub Pod Sceną.

2.12. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi stałego dozoru obiektu Wykonawca jest zobowiązany do  przedstawienia stałego składu osobowego w ilości 6 osób pełniącego służbę według grafiku. Zmiana pojedynczych osób może nastąpić jedynie w sytuacjach losowych np. nagła choroba. Niedopuszczalna jest zmiana składu osobowego bez uzasadnienia i zgody Zamawiającego. Wszelkie zmiany osobowe muszą być przedstawione pisemnie, mailowo, faxem z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzinnym.

2.13. W czasie służby pracownikom ochrony zabrania się: używania radioodbiorników  i telewizorów, czytania prasy i książek, używania komputerów osobistych/ przenośnych oraz wykonywania innych czynności nie mających bezpośredniego związku z pełnioną służbą.

Zakres 3 - doraźna ochrona obiektów, mienia oraz osób związanych z organizacją imprez  przebywających na ternie obiektu (m.in. sprzęt, nagłośnienie itd.  przywożony przez artystów) w czasie przygotowania do imprez, w czasie jej trwania oraz po imprezie, aż do odwołania przez Zamawiającego.

3.1. Ilość osób ochrony podczas dozorowania obiektu w czasie przygotowań do imprez oraz na czas jej trwania będzie ustalana w zależności od konkretnych potrzeb.

3.2. Pod pojęciem dozorowania w czasie przygotowania do imprezy rozumie się dozorowanie obiektu, mienia i osób związanych bezpośrednio z organizacją imprezy w czasie przygotowania do imprez masowych oraz innych imprez nie mających charakteru imprezy masowej, od chwili wydania polecenia przez Zamawiającego, aż do odwołania dyspozycji. Dozorowanie obejmuje okres przed imprezą – okres przygotowania do imprezy m.in. montaż nagłośnienia, sprzętu stanowiącego własność artysty, itp. oraz po zakończeniu imprezy aż do całkowitego zdemontowania sprzętu i wywiezienia sprzętu z dozorowanego obiektu – polecenie zakończenia dozorowania wydaje przedstawiciel Zamawiającego.

3.3. Zamawiający przewiduje  szacunkową ilość  5.166 roboczogodzin w ramach usługi ochrony doraźnej w okresie trwania umowy. Usługa może być świadczona na terenie kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie oraz w innych obiektach lub otwartych przestrzeniach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Trójmiasta i okolic np. Molo w Sopocie, Ergo Arena, Plac Przyjaciół Sopotu, itd.

3.4.  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości roboczogodzin. Z tytułu zmniejszenia ilości roboczogodzin Wykonawcy nie przysługuje roszczenie finansowe kierowane do Zamawiającego. 

3.5.   Zamawiający przewiduje możliwość  zwiększania  obsady osób w ramach świadczenia usługi ochrony doraźnej obiektu również w  innych przypadkach, wymagających wzmożonej ochrony niż w czasie przygotowania do imprez.

3.6.   Minimum jedna osoba na jednej zmianie wykonująca usługę doraźnej ochrony musi być wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej– osoba ta winna posiadać status kierownika zmiany pracowników ochrony.

3.7.  W ramach  wykonywania usługi ochrony – doraźnej ochrony (dozorowania) obiektu, mienia i osób  w czasie przygotowania (organizacji) do imprezy, w czasie jej trwania Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania obowiązków, o których mowa w pkt. 2 niniejszego Rozdziału (Zakres 2), a w szczególności obowiązków wymienionych w pkt 2.8, ppkt 1, 2, 5, 8, 13, 15-17, 19, 22,23, 28-30 oraz pkt 2.10 powyżej.

3.8.  W czasie służby pracownikom ochrony zabrania się: używania telewizorów, czytania prasy i książek, używania komputerów osobistych/ przenośnych oraz wykonywania innych czynności nie mających bezpośredniego związku z pełnioną służbą.


Zakres 4 – monitoring sygnałów alarmowych z Teatru Na Plaży, obiektu znajdującego się w Sopocie, przy ul. Mamuszki 2.

4.1. Monitoring sygnałów alarmowych Teatru Na Plaży jest usługą, wykonywaną przez cały okres trwania umowy, w zakresie elektronicznej ochrony obiektu połączoną z 24-godzinnym nadzorem opartym na zdalnym powiadamianiu Stacji Monitorowania Alarmów Wykonawcy i reakcją zmotoryzowanych Grup Interwencyjnych Wykonawcy w celu ochrony osób i mienia Zamawiającego.

4.2.  W ramach wykonywania usługi monitorowania sygnałów alarmowych Teatru Na Plaży w Sopocie przy ul.  Mamuszki 2, Wykonawca jest zobowiązany do:
1)   przybycia do monitorowanego obiektu: w ciągu dnia w możliwie jak najszybszym czasie (w zależności od sytuacji drogowej) jednak nie dłużej niż 20 min, a w nocy (w godz. 20.00 do 6.00) w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu uruchomienia się sygnału alarmowego;
2)   sprawdzenia stanu budynku, sprawdzenia drzwi, okien, bram, magazynu;
3)   sprawdzenia, jeżeli ktoś znajduje się w obiekcie, czy osoba ta ma uprawnienia do przebywania w obiekcie w tym czasie;
4)   w przypadku alarmu powstałego np. w wyniku włamania Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu do czasu przybycia odpowiednich przedstawicieli prawa i przedstawiciela Zamawiającego.

2.     Zamawiający dla  świadczenia usługi w zakresie 1-3 określa zakres zamówienia w czasie trwania realizacji zamówienia  w następujących szacunkowych ilościach rbg.:     

 

 Rodzaj

Szacunkowa wielkość zamówienia ustalona dla potrzeb  kalkulacji ceny ofertowej.

1

4

Zakres 1 - zapewnienie ochrony imprez masowych oraz zapewnienie ochrony w czasie innych imprez, nie mających charakteru imprez masowych w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

10771 rbg.

2. Zakres 2 - stała ochrona obiektu - kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie (dozór), ochrona mienia i osób przebywających na ternie obiektu zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2014r., poz. 1099) 

15630 rbg.

Zakres 3 - doraźna ochrona obiektów, mienia oraz osób związanych z organizacją imprez  przebywających na ternie obiektu (m.in. sprzęt, nagłośnienie itd.  przywożony przez artystów) w czasie przygotowania do  imprez, w czasie jej trwania oraz po imprezie, aż do odwołania przez Zamawiającego

5166 rbg.

 


Zamawiający w tabeli wskazuje szacunkowy  zakres  zamówienia. Podane wielkości są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna wielkość zamówienia  wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.

3. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79710000-4

4. Świadczenie usług będzie miało miejsce głównie w Sopocie, województwo pomorskie. W sytuacjach jednostkowych (poszczególne imprezy) usługi mogą być świadczone na terenie całego kraju (Polska).

5. Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie będzie realizowane przez 12 miesięcy. Planowany termin podpisania umowy –  marzec/kwiecień 2017r.

Rozdział 2
Warunki udziału w postępowaniu

1.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału:
1) posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą  o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (t.jed. Dz.U. z 2016r., poz. 1432).   
       W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie np. konsorcjum, w celu wykazania się spełnieniem warunku udziału w postępowaniu, koncesję musi posiadać co najmniej jeden podmiot, który będzie odpowiedzialny za wykonywanie zakresu prac  związanych z ochroną osób i mienia.

2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert  (a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy to w tym okresie) wykonał lub wykonuje  usługę ochrony (czynny udział w ochronie) w zakresie:
a) co najmniej 10 imprez masowych realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.  każda, w tym co najmniej  5 usług  świadczonych było na obiekcie/obiektach wielkogabarytowych typu stadion, hala widowiskowo-sportowa, amfiteatr
b) co najmniej 2 imprezy masowe  realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys.  każda, w tym co najmniej  1 usługa  świadczona była na obiekcie/obiektach wielkogabarytowych typu stadion, hala widowiskowo-sportowa, amfiteatr lub na terenach otwartych np. rynek miasta,
c) wykonał  co najmniej 2 usługi ochrony (dozorowania) obiektu (obiekt biurowy, obiekt, osiedle mieszkaniowe itp.) o wartości tego zamówienia ( zlecenia, kontraktu, umowy itp.) nie mniejszej niż 100.000,00 brutto każda.

Pod pojęciem „czynny udział” Zamawiający rozumie wykonanie usługi ochrony i zapewnienie w ramach tej usługi zarówno służb informacyjnych, jak i  służb porządkowych. Zapewnienie przez Wykonawcę jedynie służby informacyjnej w ramach realizacji usługi ochrony nie kwalifikuje się jako „czynny udział”.
Pod pojęciem „głównych usług” Zamawiający oczekuje wykazania przez Wykonawcę usług z zakresu ochrony osób, mienia, obiektów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w niniejszym Ogłoszeniu i tylko dla tych wybranych usług wykonawca dołącza dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane należycie.

3) dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 150 osobami (w tym co najmniej 10 kobiet) – jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi do obsługi imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (t.jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2139, z pózn.zm.), w tym co najmniej 30 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadających doświadczenie w ochronie co najmniej 2 imprez masowych  powyżej 4 000 osób;
b) kierownik zmiany (szef zabezpieczenia obiektu) – min. 2 osoby posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie w dozorowaniu obiektu i ochrony mienia, co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji szefa zabezpieczenia obiektu oraz posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
c) co najmniej 3 osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym przynajmniej 1 osoba w ciągu ostatnich 3 lat pełniła funkcję kierownika  do spraw bezpieczeństwa przy  co najmniej 2 imprezach powyżej 20 tys. uczestników,  realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i odpowiednich aktów wykonawczych do tej ustawy;
Uwaga: Wszyscy pracownicy, którzy będą pracować przy realizacji zamówienia muszą biegle władać językiem polskim. Pracownicy powinni posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania pracy zmianowej w ochronie, poświadczoną aktualnym świadectwem lekarskim. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skierowania przez wykonawcę pracowników z orzeczoną grupą inwalidzką.

4)  dysponuje wyposażeniem oraz środkami technicznymi:
a) co najmniej 20 szt. profesjonalnych radiotelefonów o parametrach technicznych o mocy powyżej 1 W; 
b) częstotliwością radiową – zezwolenie radiowe, wydane przez właściwy organ;
c) posiada lub dysponuje przynajmniej 6 urządzeniami do wykrywania metalu

5) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1, pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

art. 24 ust 1, pkt 12-23 ustawy:
12)  wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13)   wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w¬ art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub¬ art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe,
14) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
15)  wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2, lit. a-d;
16)  wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
17)  wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
18)  wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19)  wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
20)  wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
21)  wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
22) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
23) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;


2.   Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach  innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na następujących zasadach:
a) udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował tymi zasobami a w szczególności przedłoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
b) wykazania, że nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia w takim samym zakresie jak wymaga się tego od wykonawcy.

3.   Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W  przypadku składania oferty wspólnej np.  konsorcja itp.  ocena spełnienia warunku odbywać się będzie łącznie

 

Rozdział 3
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału


1.  Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału dołącza do oferty następujące dokumenty:

1)    aktualna kserokopia Koncesji wydana  przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;

2)    wykaz usług wykonanych bądź wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie z wzorem nr 1 zawartym w Rozdziale 15 ogłoszenia, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

3)   wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego -  zgodnie z wzorem nr 2 zawartym w Rozdziale 15 ogłoszenia;

4)   wykaz wyposażenia i środków technicznych -  zgodnie z wzorem nr 3 zawartym w Rozdziale 15 ogłoszenia.

5) brak podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1, pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień wykonawca potwierdza oświadczeniem, którego treść zawarta jest w formularzu oferty.  


2. Zamawiający w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert zgodnie z kryteriami (Rozdział 9), a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy występujący wspólnie.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Forma składanych dokumentów wymienionych w Rozdziale 3:
1)   Wykazy należy złożyć w oryginale.
2)   Koncesja oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie usług należy złożyć w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3)    Poświadczenia dokonuje odpowiednio:
 wykonawca,
 podmiot na którego zasobach polega wykonawca,
 wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie,
 podwykonawca.

 

Rozdział 4
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

2. Informacje, wnioski oraz zawiadomienia, zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Oferta może być złożona wyłącznie w formie pisemnej.

4. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

5. Uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami jest  osoba:
Beata Ciołek –  tel. 792-727-877, e-mail: beata.ciolek@um.sopot.pl.

6. Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy przewidzianej w ogłoszeniu, określonej powyżej. Ewentualne odpowiedzi uzyskane w sposób o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawcy.
7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na treść ogłoszenia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego jest wiążąca.

 

Rozdział 5
Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
14) pieniądzu,
15) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
16) gwarancjach bankowych,
17) gwarancjach ubezpieczeniowych,
18) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART prowadzony przez Bank Milenium S.A. nr 50 1160 2202 0000 0000 6194 9536, przed upływem terminu składania ofert, z oznaczeniem:
                        „wadium- przetarg nieograniczony Usługa ochrony”
                         Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku zamawiającego.

4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Bałtycką Agencję Artystyczną BART ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostaną one zdeponowane.
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą.

5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową zapłatę na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 6 i 7 niniejszego Rozdziału i na każde żądanie Zamawiającego, kwoty stanowiącej równowartości przewidzianego w niniejszym Ogłoszeniu wadium.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy będzie niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania określono w Rozdz. 7, ust. 1, pkt 3 ogłoszenia i wynosi 30 dni).


Rozdział 6
Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2. Opis sposobu przygotowania ofert:
1) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim; zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do niniejszego ogłoszenia - Rozdział 14 „Wzór oferty”.
2) Oferta powinna zostać podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.
3) Do oferty powinny być dołączone wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.
5) Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane  podpisem Wykonawcy.
6) Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Zaleca się, aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem
  „Oferta przetargowa „Świadczenie usług ochrony”.
7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty niezabezpieczonej w powyższy sposób.

4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić, uzupełnić lub wycofać ofertę.  Zmiana, uzupełnienie lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób jak złożenie oferty, tj. w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem:
          „Zmiana oferty przetargowej – Świadczenie usług ochrony”.

5. Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie otwarcia ofert.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do wiadomości podczas otwarcia ofert.

9. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Rozdział 7
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


1. Składanie ofert

1) Oferty należy składać w sekretariacie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot.
2) Termin składania ofert upływa dnia  5 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00
3) Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Otwarcie ofert
1) Oferty zostaną otwarte w dniu  5 kwietnia  2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART, ul. Kościuszki 61, 81-703 Sopot, sala nr 17.
2) Otwarcie ofert jest jawne.

Rozdział 8
Opis sposobu obliczenia ceny

1.   Wykonawca podaje w ofercie ceny brutto w PLN.

2.   Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całego zamówienia.

3.   Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów i opłat z tytułu realizacji zamówienia.

4.   Cena oferty musi być podana cyfrowo.

5.   Wszystkie ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6.   Podane w ofercie ceny jednostkowe są stałe przez cały okres umowy i mogą ulec zmianie jedynie w sytuacjach określonych ściśle we wzorze umowy zawartym w Rozdziale 13 ogłoszenia.

7.   Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne za rzeczywistą ilość przepracowanych roboczogodzin oraz odpowiednią stawkę za roboczogodzinę.

8.   Usługa ochrony obiektu świadczona w zakresie 2 i 3 będzie rozliczana według jednej stawki za roboczogodzinę wskazanej w druku oferta.

 

Rozdział 9
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

1. Kryteria oceny ofert:
a) cena  – 95%
b) doświadczenie wykonawcy – 5%

2. Kryterium CENA.

Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę CENĘ łączną brutto podaną na formularzu OFERTA.   Punkty dla  ofert zostaną przydzielone proporcjonalnie wg wzoru.

C =[(

C min

) x waga] x 10 0

C bad

 

C min– cena najtańszej brutto oferty

C bad

– cena brutto oferty badanej

 


3.  Kryterium DOŚWIADCZENIE.

Zamawiający przyzna punkty za posiadane doświadczenie własne Wykonawcy uzyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert wykazane w załączniku nr 4 do oferty.
Doświadczenie udostępnione przez inne podmioty nie będzie punktowane.

Punkty będą przyznane na podstawie wykazanych w załączniku nr 4 do oferty,  usług potwierdzonych dokumentami, iż zostały wykonane w sposób należyty (dotyczy usług zrealizowanych, zakończonych).

W ramach niniejszego  kryterium Zamawiający przyzna punkty  osobno za:
=> doświadczenie w zakresie ochrony imprez  masowych realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.;
=> doświadczenie w zakresie ochrony imprez  masowych realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys.

 

             Punkty przyznane będą w  następujący sposób:

 

Lp.

nazwa

Ilość usług

pkt

1

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.

Do 3

10

2

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.

4-6

20

3

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4tys.

7-10

30

4

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.

pow.10

40

 

 

Lp.

nazwa

Ilość usług

pkt

5

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys.

1-2

20

6

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys. 

3-4

40

7

Ochrona imprezy masowej realizowanej na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys

pow. 4

60


Usługi wykazane w załączniku  nr 4 do oferty, a dla których brakuje stosownego potwierdzenia, iż zostały wykonane należycie np. referencji, poświadczenia  nie będą brane  pod uwagę przy podziale punktów.
Wykazane usługi ochrony w załączniku nr 4 do oferty nie mogą się powtarzać to znaczy, że Wykonawca kwalifikuje sam daną usługę w odpowiednią rubrykę.

W przypadku gdy dana usługa zostanie wykazana w rubryce usług ochrony imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys i w rubryce usług ochrony imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys  - nie zostaną za nie przyznane pkt.

 

Ostateczna liczba pkt zostanie przyznana według wzoru :

D = [(Dbad/Dmax) x waga] x 100

gdzie

Dbad – pkt przyznane w kryterium dla badanej  oferty

 Dmax  -  najwyższa ilość pkt przyznana wśród ofert w danym kryterium

Rozdział 10
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z ustawą.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do przedłożenia:
1)    zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Rozdział 11 ogłoszenia);
2)    umowy z podwykonawcami – jeśli dotyczy i są zawarte w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)    aktualnego wydanego przez właściwy organ pozwolenia na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, na podstawie którego Wykonawca będzie świadczył usługę;
4)    stałego składu osobowego w ilości 6 osób, które będą pełnić służbę ochrony obiektu Opera Leśna;
5)    potwierdzenie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U z 2014 r,  poz. 1099) - dla osoby wskazanej do pełnienia funkcji szefa zabezpieczenia obiektu -  
6)    dokument, z którego będzie wynikać, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż:
a)  3.000.000,00 PLN na jedno zdarzenie;
b) 10.000.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia.
                 Wysokość franszyzy lub udziału własnego nie może przekraczać 5.000,00 PLN.

3. W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

4.    Zaleca się, aby umowa konsorcjum regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w szczególności zawierała postanowienia wynikające z charakteru konsorcjum:
1) określenie stron umowy z oznaczeniem lidera konsorcjum,
2) cel zawarcia umowy,
3) czas trwania konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
4) zapis o solidarnej odpowiedzialności każdego członka konsorcjum wobec Zamawiającego za wykonanie umowy,
5) wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania przedmiotu zamówienia.

5.  W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę formalności, o których mowa w Rozdziale 10   ogłoszenia będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

6.   Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.


Rozdział  11
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % zaoferowanej ceny brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b)  poręczeniach bankowych lub poręczeniach SKOK, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c)  gwarancjach ubezpieczeniowych,
d)  gwarancjach bankowych,

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu zostanie wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Gwarancje lub poręczenia zostaną wystawione na Zamawiającego.

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeniach, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt gwarancji lub poręczenia (w terminie nie krótszym niż 3 dni) przed dniem podpisania umowy.

4. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę wykonawcy i jego siedzibę,
2) nazwę beneficjenta (zamawiającego),
3) nazwę gwaranta lub poręczyciela,
4) określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
5) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca:
a)    nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy,
b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością,
6) terminy ważności zabezpieczenia.

6.  Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania.

7. Zabezpieczenie Zamawiający zwraca zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiednio.

 

Rozdział 12
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych i Kodeksie cywilnym.


Rozdział 13

Istotne postanowienia umowy


Ogólne warunki umowy
§ 1.
1) Firma Ochroniarska oświadcza, że posiada Koncesję M.S.W.i A. nr ………………….., a w związku z tym – w myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawnych – może świadczyć usługi polegające na ochronie obiektów i ochronie imprez masowych.

2) Firma Ochroniarska dysponuje pozwoleniem radiowym nr ………………………….. na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych oraz odpowiednie urządzenia (w liczbie ………………), a w związku z tym może zapewnić profesjonalną łączność bezprzewodową w trakcie świadczenia usług. Kopia pozwolenia stanowi załącznik nr … do niniejszej umowy.

§ 2.
Przedmiotem umowy jest zapewnienie przez Firmę Ochroniarską na zlecenie BARTu:

1) ochrony imprez masowych zgodnie z „Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych” z dnia 20 marca 2009 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015, poz. 2139, z póz.zm., zwaną dalej Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych lub Ustawą oBIM) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz.U. nr 183, poz. 1087) w sprawie  wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne oraz zapewnienie ochrony w czasie innych imprez nie mających charakteru imprez masowych w rozumieniu ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych. Imprezy te będą organizowane w różnych obiektach na terenie Trójmiasta (np. Ergo Arena, Molo, Hala 100 –Lecia, Opera Leśna itp.);

2)  stałej ochrony  obiektu - kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie (dozór), ochrona mienia i osób przebywających na ternie obiektu oraz wizyjny monitoring innych obiektów zarządzanych przez BART zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r  o ochronie osób i mienia  (t.jedn. Dz.U z 2016 r., poz.  1642), zwaną dalej „Ustawą o ochronie osób i mienia”;

3) doraźnej ochrony obiektów, mienia oraz osób związanych z organizacją imprez  przebywających na ternie obiektu (m.in. sprzęt, nagłośnienie itd. przywożony przez artystów) w czasie przygotowania do  imprez, w czasie jej trwania oraz po imprezach, aż do odwołania przez Zamawiającego;

4) monitoring sygnałów alarmowych z Teatru Na Plaży, obiektu znajdującego się w Sopocie, przy ul. Mamuszki 2;

5) Zamawiający określa zakres zamówienia w czasie trwania umowy w następujących szacunkowych ilościach rbg.:

 Rodzaj

Szacunkowa wielkość zamówienia ustalona dla potrzeb  kalkulacji ceny ofertowej.

1

4

Zakres 1 - zapewnienie ochrony imprez masowych  oraz zapewnienie ochrony w czasie innych imprez, nie mających charakteru imprez masowych w rozumieniu ustawy  o bezpieczeństwie imprez masowych

10771 rbg.

2. Zakres 2 – stała ochrona obiektu - kompleksu „Opery Leśnej” w Sopocie (dozór), ochrona mienia i osób przebywających na ternie obiektu

 

15630 rbg.

Zakres 3 – doraźna ochrona obiektów, mienia oraz osób związanych z organizacją imprez  przebywających  na ternie obiektu  (m.in. sprzęt, nagłośnienie itd.  przywożony przez artystów) w czasie przygotowania do  imprez, w czasie jej trwania  oraz po imprezie, aż do odwołania przez Zamawiającego

5166 rbg.

6)  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego żądania realizacji umowy do wysokości 100% wartości ceny oferty Wykonawcy.

7)  Ostateczna wielkość zamówienia wynikać będzie z realizacji zamówienia do końca czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy.


§ 3.

1. Firma Ochroniarska zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami prowadzenia profesjonalnej działalności, a w szczególności do zatrudniania przy realizowaniu przedmiotu niniejszej umowy osób odpowiednio przeszkolonych i posiadających cechy niezbędne do prawidłowego ich wykonywania oraz posiadających kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami i Ogłoszeniem, w wyniku którego doszło do zawarcia niniejszej umowy..

2. Firma Ochroniarska obowiązana jest do zapewnienia pracownikom ochrony jednolitego stroju (umundurowania), zgodnie z wymogami SIWZ.

3. Firma Ochroniarska wykonując przedmiot umowy musi przestrzegać postanowień:
1) Przepisów - Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,  ustawy o ochronie osób i mienia, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1087) w sprawie wymogów, jakie powinni  spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby organizacyjne, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2014r.,  poz. 1681) oraz innych aktów prawnych wydanych w miejsce wskazanych powyżej przepisów lub regulujących przedmiot niniejszej umowy.
2) Regulaminów obowiązujących na terenie danego obiektu, w tym regulaminu organizacji imprez w danym obiekcie.
3) Instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie obiektu.

4. Firma Ochroniarska w ramach świadczenia usług ochrony imprez masowych jest zobowiązana do przedstawienia BART-owi – w uzgodnionym terminie – dokumentów dotyczących zabezpieczenia imprez, niezbędnych do złożenia wniosku do Prezydenta Miasta Sopotu albo innego właściwego organu, o wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez masowych (Art. 7 ust. 1 Ustawy oBIM), a w szczególności:
1) zakresu obowiązków agenta ochrony,
2) planu zabezpieczenia porządku imprez w obiekcie z uwzględnieniem podziału i dyslokacji sił ochrony w poszczególnych punktach obiektu (na planie graficznym Opery Leśnej lub innych obiektów),
3) sposobu oznakowania pracowników ochrony,
4) sposobu łączności.

5. Firma Ochroniarska oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000 zł na jedno i 10.000.000 zł na wszystkie zdarzenia, spełniającą wymogi określone w SIWZ (obejmujące również szkody w pojazdach na parkingu strzeżonym przez Firmę Ochroniarską; szkody związane z ochroną imprez masowych oraz transport gotówki) i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy. Ponadto Firma Ochroniarska zobowiązuje się:
1) pisemnie zawiadamiać BART o każdym przypadku skutkującym częściowym wykorzystaniem (zmniejszeniem) sumy ubezpieczenia – w terminie 3 dni od daty zaistnienia takiego zdarzenia,
2) pisemnie zawiadamiać BART o doubezpieczeniu do pierwotnej sumy ubezpieczenia, załączając stosowny dokument,
3) w przypadku rozbicia płatności składki na raty, składać w BART kopie potwierdzenia uiszczenia kolejnych rat w terminie 7 dni od wymaganego terminu płatności.

§ 4.
BART zastrzega sobie możliwość ustawienia w niektórych punktach związanych z obsługą imprezy (np. bramy wejściowe, garderoby, parking) innych, niezależnych służb ochrony. Za pracę tych dodatkowych służb Firma Ochroniarska nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5.
1. Firma Ochroniarska, aby właściwie zabezpieczyć daną imprezę (§ 2 pkt. 1 i 3 umowy), musi być o niej zawiadomiona telefonicznie, co najmniej na 14 dni przed jej terminem. Ostateczną liczbę osób niezbędnych do zabezpieczenia imprezy przedstawiciel BART-u musi podać z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.

2. BART najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy masowej przekaże Firmie Ochroniarskiej graficzny plan terenu, obiektu, regulamin obiektu, program i regulamin imprezy, przewidywaną maksymalną liczbę  osób, która może być na imprezie.

3. BART nie dopuszcza możliwości skierowania przez Firmę Ochroniarską  do pracy pracowników z orzeczoną grupą inwalidzką. 

4. Firma ochroniarska  wyposaża pracowników ochrony w środki łączności, w tym w telefon komórkowy jako zastępczy środek łączności.

§ 6.

1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Firmy Ochroniarskiej, Firma Ochroniarska będzie obowiązana do zapłaty BART kary umownej w wysokości 30 % szacunkowego wynagrodzenia brutto za wykonanie całego zamówienia, o którym jest mowa w § 10 ust. 4 umowy.

2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy w następujących przypadkach, Firma Ochroniarska będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz BART następujących kar umownych :
1) brak pełnej obsady wymaganej przez BART - 200 zł osobo/godzina;
2) brak wymaganych Umową uprawnień pracowników ochrony – 100 zł osobo/godzina;
3) brak obowiązkowego wyposażenia pracowników ochrony – 100 zł za każdy przypadek naruszenia;
4) brak umundurowania zaakceptowanego przez BART – 200 zł/za osobę;
5) za rażące zaniedbanie wyglądu zewnętrznego pracownika Firmy Ochroniarskiej – 200 zł za osobę;
6) za przebywanie pracownika Firmy Ochroniarskiej w trakcie zmiany po spożyciu lub pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – 1.000 zł za osobę;
7) za niewykonanie poleceń BART odnośnie bezpieczeństwa - 500 zł za każdy stwierdzony przypadek;
8) za nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących w BART - 500 zł za każde stwierdzone naruszenie;
9) za wykonywanie przez pracowników Firmy Ochroniarskiej czynności powodujących odwrócenie uwagi od realizowanych zadań takich jak: używanie telewizorów, czytanie prasy i książek, używanie komputerów osobistych /przenośnych,  tabletów – 500 zł za każde stwierdzone naruszenie;
10) za przebywanie na terenie obiektu objętego ochroną osoby nieuprawnionej do przebywania w nim – 200 zł za każdy stwierdzony przypadek.
11)  za niepodjęcie interwencji GI bądź podjęcie interwencji z opóźnieniem wynoszącym pow. 30 minut  – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.
12)  za niepodjęcie interwencji w przypadku zaistnienia alarmu z monitoringu Teatru Na Plaży bądź podjęcie interwencji z opóźnieniem wynoszącym pow. 15 minut w godzinach nocnych i dłużej niż 30 min w godzinach dziennych (w przypadku złych warunków drogowych)– 500 zł za każdy stwierdzony przypadek.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7
1. W ramach  wykonywania usługi ochrony imprez masowych Firma Ochroniarska jest zobowiązana do:
1) zapewnienia ochrony imprez  masowych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz Rozporządzeniem w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne i innymi właściwymi przepisami;
2) każdorazowo  przy organizacji imprezy masowej Firma Ochroniarska ma obowiązek sporządzenia „Planu działania  służb porządkowych w czasie trwania imprezy masowej” oraz uzyskanie dla sporządzonego planu akceptacji odpowiednich instytucji (Policja, Straż Pożarna,  i innych zgodnie z wymaganiami ustawowymi);
3) stałego śledzenia i analizowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (np. monitoring) zlokalizowanych na terenie obiektu, w którym organizowana jest impreza masowa; 
4) stałych prewencyjnych obchodów chronionych obiektów, na których odbywa się  impreza masowa;
5) niedopuszczenia do wniesienia na teren chronionego obiektu materiałów niebezpiecznych;
6) sprawdzania uprawnień  do wstępu i przebywania osób na terenie obiektu;
7) wykonywania obowiązków wynikających ze szczegółowych instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie obiektu;
8) znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie (serwerownia, centrala telefoniczna itp.) na terenie chronionego obiektu;
9) pełnej znajomości topografii obiektu – rozmieszczenia pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych;
10) ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez BART w zakresie ochrony  i bezpieczeństwa oraz informowania BART o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;
11) prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane instalacjami w szczególności: p.poż, przeciw włamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod,-kan itp.;
12) obsługi systemów telewizji przemysłowej (monitoringu);
13) wyposażenia każdego pracownika w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań w tym środki komunikacji typu radiotelefony, telefony komórkowe itp.;
14) dbałości o mienie oraz bezpieczeństwo osób przebywających na obiekcie;
15) sprawdzenia stanu technicznego obiektu po zakończeniu imprezy wraz z kontrolą zamknięcia drzwi, okien, bram;  
16) zapewnienia sprawności działania radiotelefonów w obiekcie, na którym odbywać się będzie impreza np. Ergo Arena; Opera Leśna;
17) patrolowania  terenu  chronionego obiektu wraz z terenem wokół; 
18) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite estetyczne umundurowanie: koszula typu wyjściowego lub polo (biała, granatowa, czarna); ciemne spodnie lub spódnica  dla kobiet, ciemne obuwie dostosowane do warunków atmosferycznych i warunków pełnienia służby oraz identyfikatory imienne. W zależności od warunków atmosferycznych - odpowiedni, jednolity strój wierzchni pozwalający na pracę na otwartej przestrzeni. Nie dopuszcza się stroju typu roboczego, bojowego  – kombinezony itp.;
19) współpracy z Policją oraz innymi służbami w celu zapewnienia  bezpieczeństwa osobom w czasie imprez masowych;
20) podejmowania interwencji w stosunku do osób w celu zapobieganiu kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia na terenie chronionego obiektu.

2. Do obowiązków Firmy Ochroniarskiej w zakresie ochrony osób i mienia podczas imprez nie mających charakteru imprezy masowej, zapisy punktu 1) powyżej stosuje się odpowiednio.

3. W ramach wykonywania usługi ochrony – stała ochrona obiektu kompleksu „Opery Leśnej” (Obiekt) w Sopocie (dozór) , ochrona mienia i osób przebywających na terenie obiektu zgodnie z ustawą o ochronie osób i minia oraz wizyjny monitoring innych obiektów zarządzanych przez BART, Firma Ochroniarska jest zobowiązana do:
1) śledzenia i analizowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych;
2) stałych prewencyjnych obchodów chronionych obiektów;
3) w przypadkach szczególnych zapewnienia  pracownikom ochrony wsparcia  własnym patrolem interwencyjnym - na wezwanie  związane z naruszeniem  systemu alarmowego BART lub na wezwanie pracownika ochrony pełniącego służbę;
4) obsługi bramek wejściowych i bram wjazdowych;
5) sprawdzania uprawnień  do wstępu i przebywania osób na terenie Obiektu;
6) przeszkolenia osób, którym powierza wykonywanie czynności ochrony w zakresie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2013 r, poz.1681);
7) natychmiastowego reagowania na wszelkie sygnały instalacji alarmowej, przeciwpożarowej;
8) natychmiastowego podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie szkód  powstałych w  wyniku kradzieży, włamania, pożaru, dewastacji itp.;
9) bieżącego prowadzenia rejestru pojazdów wjeżdżających/ wyjeżdżających z terenu Obiektu;
10) niedopuszczenia do wniesienia na teren chronionego Obiektu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i produktów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez firmy zewnętrzne nieposiadające pisemnej zgody BART;
11) kontroli przepustek, wejściówek, biletów osób wchodzących na teren Obiektu, i wjeżdżających pojazdów;
12) wykonywania obowiązków wynikających ze szczegółowych instrukcji i zarządzeń obowiązujących na terenie Obiektu;
13) znajomości rozmieszczenia i umiejętność obsługi znajdujących się na terenie Obiektu głównych wyłączników  prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących  napięcie (serwerownia, centrala telefoniczna itp.);
14) pełnej znajomości topografii Obiektu – rozmieszczenia pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych;
15) ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez BART w zakresie ochrony i bezpieczeństwa  oraz informowanie BART o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;
16) prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane instalacjami w szczególności: p.poż, przeciw włamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod,-kan itp.;
17) obsługi systemów  przeciwwłamaniowych  i telewizji przemysłowej na terenie Obiektu;
18) zaopatrzenia każdego pracownika ochrony w niezależne środki łączności (typu radiofony, telefony komórkowe, itp.) zapewniające  niezakłóconą  łączność i komunikację podczas ochrony Obiektu;
19) wyposażenie każdego pracownika w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań;
20) patrolowania  terenu  Opery Leśnej wraz z terenami niezabudowanymi wchodzącymi w skład kompleksu, budynkami zlokalizowanymi na terenie kompleksu;
21) ochrony wszystkich obiektów zlokalizowanych na terenie kompleksu „Opera Leśna” przed wandalizmem, kradzieżą, włamaniem;
22) kontroli zabezpieczenia technicznego Obiektu;
23) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite estetyczne umundurowanie oraz identyfikatory imienne;
24) nadzoru na osobami zwiedzającymi obiekt i podjęcia odpowiednich działań w przypadku podjęcia przez osoby zwiedzające działań niedozwolonych np. niszczenie obiektu, wchodzenie do miejsc nieudostępnionych dla zwiedzających, itp.;
25) ustawiania samochodów na parkingach Opery i dozorowania ruchu samochodowego podczas imprez organizowanych w budynku PFK i imprez o charakterze gastronomicznym;
26) wykonywanie innych dyspozycji osób z kierownictwa BART-u;
27) dbania o czystość i porządek w pomieszczeniu służbowym;
28) współpracy z Policją oraz innymi służbami w celu zapewnienia bezpieczeństwa Obiektu jak i osób przebywających na terenie kompleksu Opera Leśna;
29) podejmowania interwencji w stosunku do osób w celu zapobieganiu kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia;
30) sporządzania raportów z przebiegu służby. Firma Ochroniarska ma obowiązek sporządzania  codziennie raportu z przebiegu służby obejmującego wszystkie zdarzenia poprzedniej doby oraz prowadzenia książki raportów z dyżurów;
31) potwierdzania wykonania obchodu terenu poprzez rejestrację obecności w poszczególnych punktach kontrolnych przy użyciu systemu elektronicznych czytników znajdujących się na terenie Obiektu. Firma Ochroniarska jest zobowiązana do comiesięcznego przekazywania  zestawienia z odczytów z czytników przedstawicielowi BART;
32) prowadzenia książki raportów dyżurów;
33)  prowadzenia przez pracowników dyżurujących w Operze Leśnej monitoringu wizyjnego budynku Teatru Na Plaży (ul. Mamuszki 2, Sopot) i Budynku BART (ul. Kościuszki 61, Sopot)
a) sygnał podglądu wizyjnego doprowadzony jest do systemu monitoringu znajdującego się w dyżurce ochrony na terenie Opery Leśnej,
b) w przypadku zakłócenia sygnału lub jego braku Firma Ochroniarska  zobowiązany jest natychmiast zgłosić to BART,
c) Firma Ochroniarska zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wszelkich zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu budynków i monitorowanego mienia, oraz w przypadku ich wystąpienia do niezwłocznego powiadomienia BART, Policji i GI, w zależności od rodzaju zdarzenia.
34) Odpowiednio wyposażona GI (grupa interwencyjna / patrol interwencyjny / grupa szybkiego reagowania) Firmy Ochroniarskiej, stanowiącą wsparcie dla stałej ochrony obiektu „Opera Leśna”, będzie podejmowała interwencje na wezwanie związane z naruszeniem systemu alarmowego BART lub wezwanie pracownika ochrony pełniącego służbę. Czas dojazdu GI, na wskutek podjętej interwencji,  do kompleksu „Opera Leśna” lub budynku biurowego BART, nie może być dłuższy niż 20 minut od chwili zgłoszenia konieczności podjęcia interwencji, sygnału alarmowego.

4. W ramach  wykonywania usługi ochrony – doraźnej ochrony (dozorowania) obiektu, mienia i osób  w czasie przygotowania (organizacji) do imprezy, w czasie jej trwania Firma Ochroniarska  jest zobowiązana do:
1) stałego śledzenia i analizowania sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych np. monitoring;
2) stałych prewencyjnych obchodów chronionych obiektów;
3) sprawdzania uprawnień do wstępu i przebywania osób na terenie obiektu;
4) znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników  prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących  napięcie (serwerownia, centrala telefoniczna itp.) znajdujących się na terenie chronionych obiektów;
5) ścisłej współpracy z osobami wyznaczonymi przez BART w zakresie ochrony i bezpieczeństwa oraz informowania BART o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach;
6) prawidłowego reagowania na mogące wystąpić sytuacje nagłe i awaryjne związane instalacjami w szczególności: p.poż, przeciwwłamaniowymi, elektrycznymi, c.o., wod,-kan itp.;
7) obsługi systemów przeciwwłamaniowych i telewizji przemysłowej w obiektach;
8) wyposażenia każdego pracownika w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań w tym  środki komunikacji  typu radiotelefony, telefony komórkowe itp.;
9) kontroli zabezpieczenia technicznego obiektu;
10) wyposażenia pracowników ochrony w jednolite estetyczne umundurowanie oraz identyfikatory imienne;
11) współpracy z Policją oraz innymi służbami w celu zapewnienia ochrony obiektu jak i osób przebywających na terenie obiektu;
12) podejmowania interwencji w stosunku do osób w celu zapobieganiu kradzieżom, dewastacjom i uszkodzeniom mienia;
13) sporządzania raportów z przebiegu służby;
14) wykonywanie innych dyspozycji osób z kierownictwa BART-u;
15) w przypadkach szczególnych zapewnienia pracownikom ochrony  wsparcia własnym patrolem interwencyjnym.
16) natychmiastowego podejmowania działań mających na celu zminimalizowanie szkód  powstałych w  wyniku kradzieży, włamania, pożaru, dewastacji itp.;
17) wyposażenie każdego pracownika w środki ochrony stosowne do wykonywanych zadań.

5. W ramach wykonywania usługi monitoringu sygnałów alarmowych Teatru na Plaży przy ul. Mamuszki 2 Firma Ochroniarska zobowiązana jest do:
1) ochrony osób i mienia BART poprzez działania wysłanej przez Firmę Ochroniarską Grupy Interwencyjnej w przypadku odebrania sygnału alarmowego;
2) przybycia do monitorowanego obiektu: w ciągu dnia w możliwie jak najszybszym czasie (w zależności od sytuacji drogowej) jednak nie dłużej niż 20 min, a w nocy (w godz. 20.00 do 6.00) w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu uruchomienia się i odebrania sygnału alarmowego;
3) sprawdzenia stanu budynku, sprawdzenia drzwi, okien, bram, magazynu;
4) sprawdzenia jeżeli ktoś znajduje się w obiekcie – czy osoba ta ma uprawnienia do przebywania w obiekcie w tym czasie;
5) w przypadku alarmu powstałego np. w wyniku włamania Firma Ochroniarska zobowiązana jest do zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie obiektu Teatr Na Plaży do czasu przybycia odpowiednich przedstawicieli prawa i przedstawiciela BART;
6) W przypadku uruchomienia się fałszywego sygnału alarmowego przedstawiciel BART lub upoważniona przez BART osoba jest on zobowiązana do odwołania alarmu droga telefoniczną kontaktując się z Centrum Monitorowania Firmy Ochroniarskiej tel. ……………w możliwie jak najszybszym czasie. Hasło odwołania zostanie ustalone pomiędzy stronami pisemnie i będzie podlegało kwartalnym zmianom;
7) W przypadkach uzasadnionych po podaniu hasła odwołania, BART może kontaktować się z Centrum Monitorowania Firmy Ochroniarskiej tel…………………………………..;
8) 7.Firma Ochroniarska będzie informowała BART o przypadkach wystąpienia uzasadnionych sygnałów alarmowych pod nr tel. …………………………………………….;
9) 8.Firma Ochroniarska zobowiązuje się do przekazanie BART wszystkich informacji, których znajomość może mieć wpływ na ocenę stanu bezpieczeństwa chronionego obiektu.

§ 8
1. Firma Ochroniarska ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którym zleca wykonanie niniejszej Umowy (na podstawie umowy - zlecenia, umowy o dzieło lub wszelkich innych umów) oraz za działania tych osób.

2. Firma Ochroniarska ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody poniesione przez BART w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Firmy Ochroniarskiej wynikających z Umowy, chyba że nastąpiły one wskutek działania siły wyższej.

3. Firma Ochroniarska odpowiada za szkody wyrządzone na terenach objętych ochroną, wynikłe między innymi z dewastacji, kradzieży, kradzieży z włamaniem powstałe w okresie realizacji Umowy.

§ 9.
1. W przypadku niewłaściwego wywiązania się przez Firmę Ochroniarską z postanowień niniejszej Umowy, BART zastrzega sobie prawo do obniżenia ustalonego wynagrodzenia, stosownie do stopnia naruszenia obowiązków przez Firmę Ochroniarską lub jej pracowników i osoby, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy. Ponadto w takich przypadkach, a także w przypadkach nie wywiązania się z postanowień Umowy, Firma Ochroniarska jest zobowiązana do naprawienia wynikłej dla BART lub osób trzecich szkody.

2. BART może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych w przypadku:
1) utraty przez Firmę Ochroniarską uprawnień do realizacji Umowy (Koncesja) oraz wygaśnięcia ubezpieczenia OC działalności Firmy Ochroniarskiej, o którym mowa w § 3 pkt 5 lub częściowego wykorzystania sumy ubezpieczenia w zakresie zagrażającym niemożnością zaspokojenia ewentualnych roszczeń BARTu,
2) gdy Firma Ochroniarska, bez zgody BART i/lub niezgodnie z postanowieniami SIWZ powierzy wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy osobom trzecim,
3) rażącego zaniedbywania obowiązków przez Firmę Ochroniarską,
4) niewykonania przez pracownika Firmy Ochroniarskiej poleceń Zamawiającego odnośnie bezpieczeństwa na terenie chronionym,
5) nie zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego wynikającego z zamówienia albo nie zrealizowania lub nieterminowego zrealizowania zamówienia przez Firmę Ochroniarską,
6) powzięcia uzasadnionych i udokumentowanych wątpliwości co do stanu finansowego Firmy Ochroniarskiej, w szczególności informacji o nie realizowaniu przez Firmę Ochroniarską wymagalnych zobowiązań.

3. Przez rażące zaniedbanie obowiązków przez Firmę Ochroniarską, o którym mowa powyżej rozumie się co najmniej trzykrotne naruszenie któregokolwiek z niżej wymienionych postanowień w ciągu trwania umowy:
1) nie zapewnienie pełnej obsady zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz postanowieniami SIWZ;
2) nie zapewnienie obsady przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje;
3) nie zabezpieczenie terenu chronionego przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych, lub osób, które w sposób widoczny stanowią zagrożenie dla otoczenia;
4) nie przestrzeganie obowiązujących decyzji i poleceń osoby upoważnionej ze strony BART dotyczących zezwoleń na wejście / wjazd i przebywanie osób/ postój pojazdów;
5) dopuszczenie do świadczenia usługi przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu bądź będących pod wpływem środków odurzających/psychotropowych;
6) brak kontroli osób pod kątem posiadania uprawnień na wejście/wyjście oraz wjazd/wyjazd pojazdów na/z teren/u chronionego.

§ 10.
1. Cena brutto 1 roboczogodziny ochrony obiektu, mienia i osób wynosi ………………. PLN. (słownie:…………………………….)

2. Cena brutto 1 roboczogodziny ochrony imprez masowych oraz innych imprez nie mających charakteru imprezy masowej wynosi ………………. PLN (słownie: …………………………………….)

3. Cena brutto za miesiąc dozoru monitoring sygnałów alarmowych Teatru Na Plaży wynosi ……………………… PLN (słownie: ……………………………………………..)

4. Szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia  ustala się na kwotę ……………………………. PLN  łącznie z podatkiem VAT (słownie:……………………………………).  Stawka podatku VAT na dzień podpisania umowy wynosi ………..%. Szacunkowe wynagrodzenie  bez podatku VAT wynosi………….PLN

5. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o cenę jednostkową określoną w ust. 1, 2 i 3 oraz faktyczną ilość wykonanych usług danego rodzaju.

6. Firma Ochroniarska będzie wystawiać faktury VAT:
1) za ochronę imprez – po odbyciu się imprezy,
2) dozorowanie obiektu w czasie przygotowań do imprez (np. Festiwale, koncerty) - po odbyciu się imprezy,
3) dozorowanie obiektu Opery Leśnej  - w okresach miesięcznych,
4) monitoring Teatru Na Plaży – w okresach miesięcznych.

7. BART jest zobowiązany do uregulowania otrzymanej faktury w terminie 21 dni od chwili jej otrzymania. Za datę dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Firmy Ochroniarskiej.

8. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji usług wynikających z niniejszej umowy  BART zastrzega sobie prawo do uzależnienia uregulowania płatności za wykonane usługi od przedstawienia przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o uregulowaniu zobowiązań finansowych przez wykonawcę względem podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia roszczenia podwykonawcy BART wypłaci należność podwykonawcy potrącając z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

9. Podane w ust 4 wynagrodzenie ma charakter szacunkowy i Firmie Ochroniarskiej nie przysługuje roszczenie  żądania zapłaty do kwoty określonej w ust 4.

§ 11.
Umowę niniejszą zawiera się na czas określony – od dnia ……………….r. do dnia ………………….

§ 12.
Wykonawca  wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy  służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania  lub nienależytego wykonania umowy w wysokości ……………….. PLN w formie …………………….

§13
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają obustronnej zgody stron oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności, jak również muszą być dokonane zgodnie z treścią art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

2. BART dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w zawartej Umowie :
1) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu Umowy, a które powodują konieczność zmiany postanowień Umowy;
2) zmiany osób wskazanych do realizacji Umowy na osoby o równoważnych uprawnieniach, dokonanej zgodnie z postanowieniami SIWZ. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest  uzyskanie zgodny Zamawiającego;
3) zmiany podwykonawcy  wskazanego w ofercie pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia, cen jednostkowych w związku ze zmianą wysokości podatku VAT;
5) zmian, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, przy czym zmiana wynagrodzenia będzie odbywać się według następujących zasad:
a) zmiana przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy  musi mieć  wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy,
b) Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia wejście w życie przepisów, o których mowa w art. 142 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy złoży wniosek  do Zamawiającego ;
c) Wykonawca jest zobowiązany -poprzez przedstawienie Zamawiającemu pisemnych wyliczeń, dowodów - wykazać bezpośredni wpływ zmian przepisów określonych w art. 142 ust 5 pkt 2 i 3  ustawy na koszty wykonania przedmiotu umowy, skutków zmian przepisów oraz wpływu na poszczególne elementy wynagrodzenia Wykonawcy;
d)  w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności  wniosku, waloryzacja wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów określonych w art. 142 ust 5 pkt 2 i 3 ustawy nastąpi na podstawie aneksu do umowy i będzie obowiązywać w stosunku do wynagrodzenia pozostającego do zapłaty,  od dnia podpisania aneksu;
e) w przypadku wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych we wniosku, strony mogą prowadzić  negocjacje , składać wyjaśnienia, dowody itp.  w celu dojścia do porozumienia w sprawie „adekwatności” zmian wynagrodzenia.


§ 14
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych oraz zobowiązania Firmy Ochroniarskiej zawarte w złożonej ofercie oraz zapisy Ogłoszenia.

2. Przy realizacji niemniejszej umowy będą brali udział następujący podwykonawcy: …………………………………………..

3. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne, właściwe dla siedziby BART-u.

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1 egz. – BART, 1 egz. – Firma OchroniarskaRozdział 14

WZÓR  OFERTY


  O F E R T A

WYKONAWCA:


(pieczęć firmowa)


BAŁTYCKA AGENCJA ARTYSTYCZNA BART
z siedzibą w Sopot 81-703 przy ul. Kościuszki 61

Nawiązując do ogłoszenia na wybór wykonawcy usługi ochrony, a także po zapoznaniu się z treścią całego ogłoszenia:

……………………………………………………………………………………….
(nazwa  Wykonawcy)


…………………………………………………………………………………………………...
(adres Wykonawcy)


tel. ………….…………....………….. fax ……………………………..…………….., emaili………………………………………………….


NIP ……..-………-……….-…….,  Regon ………………………………………….

oferuję realizację zamówienia na świadczenie usługi ochrony  za cenę łącznie z podatkiem VAT:

 

Przedmiot

Jednostka

Cena jednostkowa  łącznie z podatkiem VAT

Szacunkowa ilość w trakcie realizacji zamówienia

(ustalona dla potrzeb  kalkulacji ceny ofertowej) –rbg.

Razem cena łącznie z podatkiem VAT

 

ochrona imprez masowych oraz innych imprez nie mających charakteru imprezy masowej (zakres 1)

roboczogodzina

 

10771

 

 

ochrona obiektu, osób i mienia (zakres 2 i 3 )

roboczogodzina

 

20796

 

 

monitoring sygnałów alarmowych (zakres 4)

miesiąc

 

12

 

 

RAZEM -  cena oferty

 

 

 


1. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164).

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty

3. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w ogłoszeniu.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.


5. Przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać:
a. siłami własnymi *
b. siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie (wskazać zakres rzeczowy i finansowy): …………………………………………………………………       *
e. przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołuję/powołujemy się  w następującym zakresie (wskazać zakres rzeczowy i finansowy oraz nazwę podwykonawcy): ...…………………………………………………………………………………*
*niepotrzebne skreślić

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy załączonymi do ogłoszenia  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym.

8. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe.

 


Miejscowość, data:……………………………..
.........................................................
                                                                                                                               (podpis i pieczęć imienna osoby/osób
                                                                                                                                           właściwości do reprezentowania Wykonawcy)


Rozdział 15

ZAŁACZNIKI DO OFERTY

ZAŁĄCZNIK  NR  1
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................................................................

WYKAZ  WYKONANYCH  GŁÓWNYCH  USŁUG

W OKRESIE   OSTATNICH TRZECH   LAT  PRZED UPŁYWEM  TERMINU SKŁADANIA OFERT

Lp.

Przedmiot zamówienia

podać nazwę imprezy masowej ; podać charakter imprezy masowej , lokalizacje ( rodzaj obiektu :obiekt otwarty, zamknięty itp.)

Zamawiający

(podać nazwę organizatora, zamawiającego)

Podać ilość  uczestników

 

Wartość zamówienia

w PLN brutto

Data wykonania

 

WYKAZ OCHRANIANYCH IMPREZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OCHRANIANYCH OBIEKTÓW

Lp.

Przedmiot zamówienia

podać rodzaj usługi ochrony obiektu, mienia i osób

Zamawiający

(podać nazwę zamawiającego)

podać nazwę obiektu, rodzaj obiektu, powierzchnię ochranianą

Wartość zamówienia

w PLN brutto

Data wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dołączyć dowody potwierdzające, iż  w/w usługi zostały wykonane należycie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

......................................, dn. ...........................                                                                                                                                   .....................................................................

 

Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy


Załącznik nr 2
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................
Adres Wykonawcy ..................................................................................................................

WYKAZ OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ  W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

Lp

Imię i Nazwisko

 

doświadczenie w dozorowaniu obiektu i ochrony mienia – podać w latach

 

doświadczenie  pełnieniu funkcji szefa zabezpieczenia obiektu - podać długość  w latach

Podstawa dysponowania*

uprawnienia, ukończone szkolenia , kursy,

 wpis na liste  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej    ;

Rola w realizacji zamówienia

1

 

 

Dysponujemy /będziemy dysponować

 

Kierownik zmiany szef zabezpieczenia obiektu

2

 

 

Dysponujemy / będziemy dysponować

 

Kierownik zmiany (szef zabezpieczenia obiektu)

 

Imię i Nazwisko

doświadczenie w pełnieniu funkcji  kierownika do spraw  bezpieczeństwa – podać ile imprez , ilu widzów, daty imprez

Podstawa dysponowania*

uprawnienia, ukończone szkolenia , kursy,

 wpis na liste  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej    ;

Rola w realizacji zamówienia

1

 

 

Dysponujemy //będziemy dysponować

 

Kierownik do spraw bezpieczeństwa

2

 

 

Dysponujemy / będziemy dysponować

 

kierownik do spraw bezpieczeństwa

3

 

 

Dysponujemy /będziemy dysponować

 

kierownik do spraw bezpieczeństwa

 

Imię i Nazwisko

Doświadczenie w świadczeniu usług ochrony  imprez  - podać nazwy imprez i określić dla ilu widzów, daty imprez; 

Podstawa dysponowania*

uprawnienia, ukończone szkolenia , kursy,

 wpis na liste  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej    ;

 

1

 

 

Dysponujemy / będziemy dysponować

 

 

2

 

 

Dysponujemy / będziemy dysponować

 

 

3$**

 

 

Dysponujemy / będziemy dysponować

 

 

 

Oświadczam, iż dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia dysponuję/będę dysponować* minimum  ……………  jednolicie umundurowanymi osobami w tym …………..kobietami.

Oświadczam, iż osoby , które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane prawem  uprawnienia i zostały przeszkolone do obsługi imprez masowych zgodnie z ustawą z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

* nie potrzebne skreślić - w przypadku zaznaczenia  „będziemy dysponować” należy  dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - ( Załącznik nr 5)
** wykonawca w tabelce  jest zobowiązany wskazać ,oprócz osób pełniących funkcje Kierownika zmiany, kierownika do spraw bezpieczeństwa, co najmniej 30 osób posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  oraz wskazać dla tych osób  ich doświadczenie w ochronie imprez masowych potwierdzające spełnienie wymogów zamawiającego określone w SIWZ


……………………..………………………………………………………………………………..…………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 


ZAŁĄCZNIK  NR  3
Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .................................................................................................................................................

 

Lp.

Przedmiot

Podać rodzaj odbiornika, zasięg,

 ilość jednostek urządzeń technicznych, rodzaj;

 podać ilość urządzeń do wykrywania metali, rodzaj tych urządzeń

Podstawa dysponowania *

Określić: własność , użyczenie, udostępnienie itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

częstotliwość radiowa zezwalająca  na używanie radiowych urządzeń nadawczych

lub nadawczo-odbiorczych, pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej

 

Określić typ  , podać numer zezwolenia i organ wydający , datę wydania, okres ważności

Podstawa dysponowania*

Określić: własność , użyczenie, udostępnienie itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* w kolumnie „podstawa do dysponowania” wykonawca powinien wykazać dysponowanie odpowiednimi sprzętem, wyposażeniem do realizacji zamówienia. np. własny, udostępniony. W przypadku udostępnienia   przez inny podmiot do realizacji niniejszego zamówienia to wykonawca wpisuje „UDOSTEPNIENIE”   i wówczas dołącza do oferty pisemne zobowiązanie  ( Załącznik nr 5)


……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK  NR 4
Nazwa Wykonawcy .....................................................................................................................
Adres Wykonawcy .......................................................................................................................

WYKAZ  WYKONANYCH  WŁASNYCH  USŁUG OCHRONY
W OKRESIE   OSTATNICH 12 M-CY   PRZED UPŁYWEM  TERMINU SKŁADANIA OFERT *

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

podać nazwę imprezy masowej ; podać charakter imprezy masowej , lokalizacje ( rodzaj obiektu :obiekt otwarty, zamknięty itp.)

Zamawiający

(podać nazwę organizatora, zamawiającego)

Podać ilość  uczestników

 

Data wykonania

 

 

WYKAZ OCHRANIANYCH IMPREZ MASOWYCH

realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 4 tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ OCHRANIANYCH IMPREZ MASOWYCH

realizowanych na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych o ilości widzów nie mniej niż 20 tys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Na podstawie wskazanych usług Zamawiający przyzna punkty zgodnie z kryteriami oceny ofert.
Dołączyć dowody potwierdzające, iż  w/w usługi zostały wykonane należycie        
W /w tabelce Wykonawca wskazuje własne doświadczenie ( nie udostępnione przez podmiot trzeci) obejmujące usługę ochronny tzw. czynny udział.
Pod pojęciem „czynny udział” Zamawiający rozumie wykonanie usługi ochrony i zapewnienie w ramach tej usługi zarówno służb informacyjnych jak i  służb porządkowych. Zapewnienie przez Wykonawcę jedynie służby informacyjnej w ramach realizacji usługi ochrony nie kwalifikuje się jako „czynny udział”.
Usługi wykazane w ofercie, a dla których brakuje stosownego potwierdzenia, iż zostały wykonane należycie np. referencji, poświadczenia  nie będą brane  pod uwagę przy podziale punktów.
Wykazane usługi ochrony nie mogą się powtarzać to znaczy, że wykonawca kwalifikuje sam daną usługę w odpowiednią rubrykę . W przypadku gdy  dana usługa zostanie wykazana w rubryce usług ochrony imprez masowych pow. 4 tys i usług ochrony imprez masowych pow. 20 tys  - nie zostaną za nie przyznane punkty.                        
......................................, dn. ...........................                                                                                           .............................................................................................................                                                                                                                                                                                       Podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wyko

 

Data publikacji: 30.03.2017 (16:31) Data aktualizacji: 30.03.2017 (16:33)
Osoba publikująca: Daria Winiarska Osoba modyfikująca: Daria Winiarska
Autor: Daria Winiarska liczba wejść: 21963
Rejestr zmian